Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

TentoonstellingsreglementSLUITINGSDATUM van de inschrijving is uiterlijk 7 dagen voor de show of wanneer het maximale aantal te plaatsen katten is bereikt. Vol is vol.

In de DETERMINATIEKLASSE kan men zijn kat inschrijven, indien de kleur en/of het ras niet vaststaat. Daarna wordt de kat in de passende klasse gekeurd.

NESTEN: Voor kittens van 13 - 16 weken heeft U de keuze om of het hele nest in te schrijven in de nestklasse of ieder kitten apart in de jeugdklasse 3-6 maanden te laten keuren. Nesten met minder dan 3 kittens kunnen slechts Buiten Mededinging worden ingeschreven of ieder kitten apart in de klasse 3-6 maanden. De moederpoes mag bij het nest gratis buiten mededinging worden ingeschreven. Indien zij moet worden gekeurd, moet een apart formulier voor haar worden ingevuld en is voor haar het gewone inschrijfgeld verschuldigd.

BEVESTIGING: Van elke inschrijving evenals van elke verwerkte omruiling, ontvangt U een bevestiging. Controleer deze goed op eventuele onjuistheden en meld deze direct aan het inschrijfbureau.

BETALING: Tegelijk met de bevestiging en de factuur, met daarop het verschuldigde bedrag. Gaarne per OMGAAND betalen! 
Bij betalen aan de zaal wordt het bedrag  € 7,00 verhoogd. Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf het moment dat de NRKV het inschrijfformulier heeft ontvangen, ongeacht het feit of de inschrijver op de tentoonstelling verschijnt. Terugtrekking van de inschrijvingen en restitutie van inschrijfgeld kunnen alleen geschieden volgens de regels, vermeld onder de paragraaf "WIJZIGINGEN". In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten, verbonden aan eventueel jegens inschrijver te treffen incasso-maatregelen, te voldoen.

WIJZIGINGEN, OMRUILINGEN EN TERUGTREKKINGEN.
Voor elke inschrijving die tot 2 weken voor de show schriftelijk wordt teruggetrokken, wordt € 15,00 administratiekosten berekend.  
Daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij omruilingen na deze termijn wordt het volle inschrijfgeld voor zowel de eerst ingeschreven als voor de nieuw ingeschreven kat berekend.

Klassewijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan het inschrijfbureau, evenals elke nieuw behaalde titel, die een ingeschreven kat na inschrijving heeft behaald met vermelding van de naam van de keurmeester. Kastratie en sterilisatie hebben ook klassewijziging tot gevolg. Op de dag van de show kunnen geen klassewijzigingen meer worden verwerkt. Verzoeke alle wijzigingen per email of schriftelijk op een briefkaart door te geven aan het inschrijfbureau!
Katten, die al drie CAC's bij drie verschillende keurmeesters hebben behaald, mogen niet nog een keer in de Open klasse worden ingeschreven.

VETERINAIRE KEURING
De tijd dat de veterinaire keuring plaats vindt staat op de bevestiging vermeld.
Zichtbaar zwangere katten worden niet toegelaten. De katten dienen schoon te zijn, vrij van parasieten zoals vlooien, mijten, schimmels en besmettelijke ziekten. Veterinair afgekeurde katten worden niet in de zaal toegelaten. Bij afkeuring op verdenking van een besmettelijke ziekte worden ook de andere katten van de exposant niet tot de show toegelaten. Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens de dierenarts een risico zijn voor andere katten, alsnog uit de showruimte verwijderd worden.
De beslissing van de keurende dierenarts is bindend voor de exposant en voor de tentoonstellingsleiding.

Let op, al uw katten dienen voorzien te zijn van een chip. De chip wordt door de dierenarts gecontroleerd.

INENTINGEN:
Kattenziekte: minimaal 2 weken oud en maximaal voldoen aan de termijnen die door de fabrikant zijn gesteld (er zijn diverse vaccins van verschillende fabrikanten die of 1 of 2 of 3 jaar geldig zijn); niesziekte: minimaal 2 weken oud en maximaal 1 jaar.
Kittens: een inenting gegeven vanaf een leeftijd van 13 weken (3 maanden) geldt als volledige inenting indien het een levend (verzwakt) inentingstof betreft en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Voor kitteninentingen geldt dat deze conform de richtlijnen van de dierenarts vermeld in het paspoort gegeven zijn, met dien verstande dat de 1e inenting minstens 2 weken oud moet zijn. Betreft het in dit geval een herhalingsinenting moet deze minimaal 1 week oud zijn. Indien een exposant met kittens naar show komt die slechts 1 kitteninenting hebben gekregen, is het risico volledig voor rekening van de exposant. Wij adviseren om altijd met 2 kitteninentingen te komen.
Van buitenlandse katten moet tevens een bewijs van inenting tegen rabiës worden getoond, dat voldoet aan de termijnen die door de fabrikant zijn gesteld. De 1e inenting tegen rabiës dient minimaal 21 dagen voor de show gegeven te zijn en deze termijn geldt ook indien de inenting niet binnen de juiste termijn is verlengd. Tevens dienen katten uit het buitenland gechipt te zijn.

KOOIEN. Alle kooien zijn 50 breed x 50 diep x 50 hoog. Voor dubbele kooien kunnen de tussendeurtjes worden geopend; tussenschotten mogen niet worden verwijderd. Vraag eventueel de daartoe aangewezen medewerker!
Gebruik van kooigordijntjes is verplicht. Verder heeft U nodig: een kattebak, een drinkbakje en vloerbedekking.
Kattebakvulling is gratis in de zaal te krijgen. Indien U tijdig inschrijft, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met Uw wensen voor plaatsing (maximaal 2 namen!).

WIE ZONDER TOESTEMMING ANDERE DAN DE AANGEWEZEN KOOIEN IN GEBRUIK NEEMT, KAN WORDEN GEDISKWALIFICEERD.

Uw kat moet de gehele duur van de tentoonstelling in de kooi aanwezig zijn. De steward komt U waarschuwen wanneer U met Uw kat naar de keurruimte moet gaan. U wordt aangeraden bij Uw kooi te blijven tot Uw kat gekeurd is.
Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.
U wordt verzocht geen aanstootgevende handelingen te verrichten zoals kuikens voeren en katten laten dekken in de tentoonstellingsruimte.
In de enveloppe, die U bij binnenkomst ontvangt, zit een dubbele kooikaart. De keurende dierenarts stempelt deze af; bij het betreden van de zaal overhandigt U de kooikaarten aan een NRKV medewerker die U een exemplaar teruggeeft. Controleer Uw kooikaart op de juistheid van de gegevens van Uw kat(ten) en geef eventuele onjuistheden onmiddellijk door aan het secretariaat, lever de kooikaarten van absente katten in. De kooikaart moet goed zichtbaar worden bevestigd op de kooi.

STURDY'S 
Sturdy's zijn welkom op onze shows en worden geplaatst op een tafel met een breedte van 80 cm. De prijs van een stury wordt berekend aan de totale afmeting van uw sturdy(s).

AANSPRAKELIJKHEID 
De NRKV en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor:

  • Schade aan personen, dieren of persoonlijke eigendommen van exposanten, begeleiders of bezoekers, tijdens de show ontstaan of aangebracht;
  • Het zoekraken van dieren, materialen of persoonlijke bezittingen van exposanten;
  • Ziekten of verwondingen, die katten op de show zouden hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten;
  • Ziekten of verwondingen, die exposanten, begeleiders of bezoekers tijdens de show hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur ter plaatse.

DE TENTOONSTELLINGSORGANISATIE KAN INSCHRIJVINGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN WEIGEREN.

TIJDENS DE SHOW DIENEN AANWIJZINGEN VAN DE NRKV MEDEWERKERS TE WORDEN OPGEVOLGD.

HET IS VERBODEN IN DE ZAAL TE ROKEN !