Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Privacy Statement


Nederlandse RasKatten Vereniging, gevestigd aan Binnendijk 110,1446 BE te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voorzitter NRKV
Binnendijk 110
1446 BE Purmerend
+31299648310
Voorzitter@nrkv.info 

Crista Nolting is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse RasKatten Vereniging; zij is te bereiken via voorzitter@nrkv.info

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Nederlandse RasKatten Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Catterynaam.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Nederlandse RasKatten Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verstrekken van verenigingsblad
  • verstrekken van stamboekgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Nederlandse RasKatten Vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse RasKatten Vereniging) tussen zit. Nederlandse RasKatten Vereniging gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Nederlandse RasKatten Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen betreffende uw personalia tot drie maanden na het beëindigen van uw lidmaatschap. 
Het betreft hier uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer, email adres en cattery gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Nederlandse RasKatten Vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine databestanden die het gebruik van de website vereenvoudigen op basis van het herkennen van uw IP adres. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en zijn dus veilig met betrekking tot uw privacy. 
U kunt via de instellingen van uw eigen browser het gebruik van cookies voorkomen, maar u kunt mogelijk dan niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse RasKatten Vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@nrkv.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nederlandse RasKatten Vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Nederlandse RasKatten Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@nrkv.info.

Het Stamboek 
Het stamboek inclusief eigendomsregistratie wordt gevoerd op een computer zonder internetverbinding.