Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Stamboek Reglement


 


Art. 1
Het stamboek heeft tot doel het registreren van katten met de daarbij behorende gegevens van geboorte- datum, afstamming, ras en variëteit teneinde bij het fokken te kunnen beschikken over de juiste gegevens. 

Art. 2
Hiertoe worden bijgehouden archief-stambomen, archief-afstammingsbewijzen en archief-registratiebewijzen. 

Art. 3
Hiertoe worden uitgegeven stambomen, afstammingsbewijzen, registratiebewijzen en eigendomscertificaten. 

Algemeen

Art. 4 

 1. Het stamboek is eigendom van de NRKV. 
 2. Het stamboek werkt samen met alle erkende stamboeken van andere verenigingen. Bij onjuistheden in afstammingspapieren van andere verenigingen, zal met de betreffende vereniging contact worden opgenomen. Indien de problemen onoplosbaar zijn wordt overlegd met het bestuur van de NRKV. 

Art. 5 
In het stamboek kunnen slechts katten worden ingeschreven die eigendom zijn van fokkerleden.

Art. 6
Het is de fokkerleden van de NRKV niet toegestaan gebruik te maken van stamboeken van andere katten- organisaties.

Art. 7
Kittens krijgen de catterynaam van de eigenaar van de moederpoes.

Art. 8
Het stamboek geeft af: 

 1.  Stambomen aan die katten, waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek; waarvan tenminste 3 generaties voorouders behoren tot het- zelfde ras of dezelfde rasgroep als de kat zelf; en die behoren tot een door de NRKV erkend ras.
 2. Afstammingsbewijzen aan die katten, waarvan minder dan 3 generaties voorouders geregistreerd zijn bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek; of minder dan 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of rasgroep als de kat zelf; of die niet behoren tot een door de NRKV erkend ras. 
 3. Registratiebewijzen aan die katten, waarvan een of beide ouders onbekend zijn; of aan die katten waarvan niet wordt voldaan aan de bepalingen voor een stamboom of afstammingsbewijs. Een registratie- bewijs, wat aangeeft dat de kat behoort tot een bepaald ras, kan pas verkregen worden na determinatie op een tentoonstelling volgens de door de FNK vastgestelde determinatie procedure. Voor een aantal rassen, meer specifiek de zogenaamde natuurrassen (Turkse Katten, Noorse Boskatten, Maine Coons, Siberische Katten), geldt tevens dat aangetoond moet worden dat de betreffende kat inderdaad afkomstig is uit het land / de omgeving waar dit ras van oorsprong van afkomstig is. Voor elke in het stamboek geregistreerde kat wordt een eigendomscertificaat afgegeven. 

Organisatie:

Art. 9

Het stamboek wordt geleid door de stamboek-secretaris(sen) in samenwerking met de stamboek-commissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NRKV.

Art. 10 

1.     De stamboeksecretaris wordt benoemd en ontheven door het bestuur van de NRKV. 
2.     De stamboeksecretaris leidt een stamboeksecretariaat. De stamboeksecretaris kan worden geassisteerd 
         door één of meerdere medewerkers. 
3.     De stamboekcommissie wordt benoemd en ontheven door het bestuur van de NRKV. 
4.     De stamboekcommissie dient een zo breed mogelijke kennis van katten te hebben. Eén lid dient tevens 
         lid van het bestuur van de NRKV te zijn. 
5.     Indien de problemen onoplosbaar zijn wordt overlegd met het bestuur van de NRKV. 
6.     Bij problemen word altijd met de stamboeksecretaris overlegd. 

Taak en bevoegdheden stamboekcommissie 

Art. 11 

 1.  De stamboekcommissie houdt, indien daarom verzocht door het bestuur, toezicht op de gang van zaken bij het      stamboeksecretariaat. 
 2.  De stamboekcommissie beslist in gevallen waarin de voorwaarden tot het opnemen in het stamboek niet voorzien en in gevallen die een stamboeksecretaris voorlegt, e.e.a. in overleg met de stamboek- secretaris. Bij onoplosbare problemen beslist het bestuur.    
 3. De stamboekcommissie brengt desgevraagd adviezen uit aan het bestuur en het stamboek-secretariaat over genetische en administratieve zaken betreffende het stamboek.
 4. Tegenbeslissingenvandestamboekcommissieisberoepmogelijkbijhetbestuur;betrokkenendienendit recht uit te oefenen binnen 14 dagen nadat het besluit van de stamboekcommissie te hunner kennis is gebracht. Betrokkenen doen schriftelijk mededeling van het beroep aan het bestuur met afschrift aan de stamboekcommissie. Het beroep tegen de beslissing van de commissie sluit de uitvoering daarvan niet uit. 

Art. 12
De stamboekcommissie behandelt de schriftelijk bij haar binnen gekomen verzoeken tot uitzondering op dit reglement in overleg met de stamboeksecretaris en het bestuur. 

Taak en bevoegdheden stamboeksecretaris 

Art. 13
Een stamboeksecretaris verwerkt: 

a)  Meldingen van dekkingen; 
b)  Geboorte aangiften; 
c)  Aanvragen van stambomen, afstammingsbewijzen en registratiebewijzen; 
d)  Eigendomsoverdrachten; 
e)  Meldingen van aan- en verkopen van katten met stamboekpapieren van andere katten-organisaties; 
f)  Behaalde kampioenschappen; 
g)  Registratie catterynamen; 
h)  Meldingen van castratie en sterilisatie van katten; 
i)  Meldingen van overlijden van katten. 
En kan, indien nodig en in overleg met bestuur, een deel van zijn / haar taken delegeren. 

Art. 14
Alvorens gegevens betreffende katten of nesten in het stamboek op te nemen, controleert de stamboek- secretaris alle gegevens op juistheid ervan, zowel in administratieve zin als in genetische zin. 

Art. 15 

 1. De stamboek-secretaris(sen) schrijft/schrijven katten in het stamboek in door opneming van de volgende gegevens: volledige naam van de kat inclusief catterynaam, stamboeknummer, ras en variëteit, codering voor ras, variëteit (EMS), kleur en oogkleur (indien van toepassing), eventuele andere kenmerken, geslacht; geboortedatum; gegevens nestgenoten, naam en adres fokker, naam en adres eigenaar door middel van eigendomscertificaat, inschrijfdatum
 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de fokker plaatst de stamboomsecretaris de tekst "Niet onder fokcondities verkocht" op de stamboom. De NRKV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleving van deze tekst.
 3. De stamboek-secretaris(sen) geeft/geven aan de katten die worden ingeschreven een NRKV -nummer met uitzondering van de katten die reeds een nummer van een ander stamboek hebben. 
 4. Het NRKV - nummer bestaat uit de letters NRKV gevolgd door een codering die het geboortejaar aan- geeft en vervolgens een aantal cijfers die het volgnummer aanduiden. Door het plaatsen van de letters A en R voor het nummer wordt aangegeven dat het resp. een afstammingsbewijs of een registratiebewijs betreft. De letter I wordt toegevoegd als het een geïmporteerde kat betreft. 
 5. De stamboek-secretaris(sen) schrijft/schrijven nesten in door alle katers en poezen van één nest te vermelden op één document, de zogenaamde archief-stamboom / -afstammingsbewijs. Hierop worden vermeld; de catterynaam, per kitten het ras en de variëteit en de naam en het geslacht en verdere gegevens (EMS codering voor ras, variëteit, naam en stamboeknummer) van de ouders, grootouders, overgrootouders, bet-overgrootouders en, indien de gegevens hiervan bekend zijn, bet-oud-overgroot- ouders. 

Uitgaande van bovengenoemde gegevens wordt van elke kat individueel een originele stamboom of afstammingsbewijs gemaakt.
De stamboeksecretaris draagt er zorg voor dat van de in lid C. genoemde gegevens tenminste één kopie wordt bewaard buiten zijn/haar huis. 

Art. 16
Het stamboeksecretariaat werkt mee aan de centrale registratie van catterynamen.

Art. 17
Desgevraagd geeft de stamboeksecretaris en/of stamboekcommissie genetisch advies aan fokkerleden. 
  

Art. 18
Elke stamboeksecretaris zal aan het einde van het verenigingsjaar een beknopt jaarverslag opstellen over het afgelopen stamboekjaar en tenminste één maand voor de Algemene Leden Vergadering voorleggen aan het bestuur van de NRKV.
 

Uitzonderingen

Art 19
Op alle hierna volgende regels, verbodsbepalingen of verplichtingen (behalve financiële) zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen moeten schriftelijk worden aangevraagd bij het stamboeksecretariaat; de stamboeksecretaris(sen) beslist/beslissen hierover na overleg met de stamboekcommissie en / of het bestuur van de NRKV. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld. 

Gedragsregels voor leden 

Art. 20

 1. Gebruikers van het stamboek zijn verplicht: 
 2. Fokkerlid te zijn van de “NRKV; 
 3. Een catterynaam aan te vragen; 
 4. De geboorte van een nest binnen 14 dagen (postdatum) na de geboorte te melden bij het stamboeksecretariaat. Uitzonderingen alleen met toestemming van het bestuur. 
 5. Tussen het moment van aanvraag en afgifte van de stambomen bestaat de mogelijkheid dat er, na overleg, nestcontrole plaats vindt door de stamboekcommissie of iemand aangewezen door de stamboekcommissie;
 6. De stamboekpapieren, voordat het nest 4 maanden (postdatum) oud is, aan te vragen en te betalen. 
 7. Elk nest te melden aan het stamboeksecretariaat, ook indien er geen papieren worden aangevraagd; 
 8. De vastgestelde kostenvergoeding voor de stamboekpapieren, na aanvrage, per omgaande te betalen naar de rekening van de NRKV. De aanvragen worden na betaling in behandeling genomen; 
 9. Er zorg voor te dragen, dat een moederpoes niet meer dan 3 nesten voortbrengt in een aaneengesloten periode van 24 maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het eerste nest van de 3; en niet meer dan 2 nesten in een aaneengesloten periode van 12 maanden. Mochten binnen het genoemde tijdsbestek meerdere nesten voorkomen, dan wordt de aanvraag voor stamboekpapieren geweigerd; 
 10. PKD test verplicht bij Perzen en Brits Kortharen (en aanverwante rassen) bij fokdieren. Uitslagen worden alleen geaccepteerd indien de kat gechipt is. Eénmaal een echo (daarbij moet de kat minimaal 1 jaar oud zijn) of eenmalig in DNA. De uitslag moet negatief zijn. 
 11. Met witte katten mag alleen gefokt worden indien er middels een Baer-test aangetoond is dat de kat aan beide oren horend is. Kruisingen wit x wit zijn niet toegestaan. 
 12. Dwergrassen en Scottish Fold/ Highland Fold worden NIET in het Stamboek van de NRKV ingeschreven (besluit ALV 2005/2019). 
 13. Aankopen of het op andere wijze verkrijgen van katten aan het stamboeksecretariaat op te geven; 
 14. Bij elke eigendomsoverdracht van een kat de gegevens van de nieuwe eigenaar in te vullen en te ondertekenen, en op te sturen naar het stamboek secretariaat, na betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen; 
 15. Uitsluitend gezonde kittens mogen worden afgeleverd, volledig ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal 13 weken oud. Ofwel éénmaal geënt op de leeftijd van minimaal 12 weken, dan moeten de kittens minstens 2 weken na de enting bij de fokker blijven, eventueel kan een nieuwe eigenaar de niesziekte enting herhalen, ofwel 2 maal geënt waarna de kittens minstens één week na de laatste enting bij de fokker blijven. 
 16. Het overlijden van een kat te melden aan het stamboeksecretariaat. 
 17. Castratie of sterilisatie van hun kat te melden aan het stamboeksecretariaat; 
 18. Mede te werken aan alle vormen van onderzoek of controle die de vaststelling van juistheid van stamboekgegevens ten doel hebben; 
 19. Niets aan de uitgereikte stamboekpapieren te veranderen; 
 20.  Vergissingen van het stamboeksecretariaat binnen 30 dagen bij het stamboeksecretariaat te melden, waarna zij gratis worden hersteld; 
 21. Binnen 10 jaar na hun overlijden geen namen van katers en poezen bij herhaling gebruiken; 
 22. Behaalde kampioenschappen te laten registreren volgens artikel 31. 
 23. Een poes mag niet eerder gedekt worden dan dat zij 12 maanden oud is. Met toestemming van de stamboekcommissie kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 
 24. Op verzoek van de fokker kan er op de stamboom/afstammingsbewijs vermeld worden, "Niet mee fokken", uitsluitend om medische redenen (bijv. een genetisch gebrek). Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een dierenartsverklaring. 
 25. Uitsluitend katten te kruisen die binnen één rasgroep vallen. Wenst men 2 katten te kruisen uit verschillende rasgroepen dan moet daarvoor eerst toestemming worden gevraagd, met redenen omkleed, aan de stamboekcommissie. Indien toestemming wordt verleend, zullen de kittens uit een dergelijke kruising worden geregistreerd als korthaar c.q. halflanghaar overige variëteiten. Na determinatie kan deze registratie eventueel gewijzigd worden als behorende tot een bepaald ras. Een uitzondering hierop vormen de in artikel 8.3 genoemde natuurrassen. Katten uit kruisingen van deze natuurrassen met katten uit andere rasgroepen zullen, onafhankelijk van de uitkomst van de determinatie, niet als behorende tot het natuurras worden geregistreerd.

Mocht aan één of meerdere bepalingen niet worden voldaan, kan dit een grond zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap/royement volgens artikel 7 van de statuten van de NRKV. 


Art. 21
Gebruikers van het stamboek die de voorgeschreven termijnen overschrijden of betalingen niet binnen één maand na aanvraag verrichten, kan door het stamboeksecretariaat een dubbel tarief worden berekend. 

Art. 22
Indien bij herhaling termijnen worden overschreden kan aan de betrokkene, nadat hij/zij een waarschuwing heeft gekregen, de uitgifte van stamboekpapieren worden geweigerd.

Art. 23
Wanneer door fouten of vergissingen in de opgave veranderingen moeten worden aangebracht door de stamboeksecretaris, wordt het tarief opnieuw berekend. 

Dekkaters 

Art. 24
De dekkaterlijst wordt gepubliceerd in het verenigingstijdschrift en op de website. Art. 25
De katers moeten door de eigenaar opgegeven en afgemeld worden. 

Catterynamen 

Art. 26
In het archief worden alleen catterynamen opgenomen indien deze geregistreerd zijn bij de Centrale Cattery Registratie (C.C.R.) en eigendom zijn van fokker-leden van de NRKV.
Het is leden niet toegestaan een catterynaam te laten registreren bij andere katten-organisaties. Mocht dit wel het geval blijken, dan kan dit een grond zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap/royement volgens artikel 7 van de statuten van de NRKV. 

Art. 27
Bij het aanvragen van een catterynaam moeten minstens vier verschillende namen opgeven worden in volgorde van voorkeur. De toegestane catterynaam mag geen verwarring geven met de reeds bestaande catterynamen en dient te worden goedgekeurd door de C.C.R. De vergoeding voor de registratie van de catterynaam wordt vastgesteld door het bestuur van de NRKV. Als bewijs van inschrijving wordt aan de aanvrager een cattery-registratiekaart verstrekt. 

Art. 28 

 1. De catterynaam mag uitsluitend door de eigenaar worden gebruikt voor zelf gefokte katten. 
 2. Meerdere personen kunnen gezamenlijk een catterynaam bezitten mits zij op hetzelfde adres gehuisvest zijn en allen fokker-lid van de NRKV zijn. 
 3. Op één adres kunnen meerdere catterynamen van verschillende eigenaren worden toegestaan voor verschillende ras-groepen of rassen. Hiervoor is schriftelijke toestemming vereist van de stamboeksecretaris, de stamboekcommissie en/of het bestuur. 
 4. De catterynaam en de naam van de kat mogen samen niet meer dan 30 lettertekens bevatten. Een spatie wordt als één letterteken beschouwd. 
 5. Een catterynaam kan zijn een prefix (geplaatst vóór de naam van de kat) of een suffix (geplaatst achter de naam van de kat), deze plaatsing is definitief en kan alleen door her-registratie gewijzigd worden. 
 6. Een catterynaam is niet overdraagbaar aan derden, na het vervallen van een catterynaam mag deze niet binnen 20 jaar opnieuw worden uitgegeven. 
 7. Het gebruik van een catterynaam kan door het bestuur worden geblokkeerd na misbruik. 

Kampioenschappen


Art. 29 
Door het stamboek worden slechts kampioenschappen geregistreerd, die behaald zijn door katten van fokkerleden van de NRKV. Het is deze leden niet toegestaan een kampioenschap te laten registreren bij andere kattenverenigingen. 

Art. 30
Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.AC. (Certificat d'Aptitude au Championnat) behaald heeft onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.P. (Certificat d'Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder 3 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een C.A.C.I.B. (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.C.I.B. behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keur- meesters.
Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een C.A.P.I.B. (Certificat d'Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat 3 maal een C.A.G.C.l. (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.G.C.l. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een C.A.G.P.l. (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal een C.A.G.P.l. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.C.E. (Certificat d'Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in 3 ver- schillende landen of 4 maal een C.A.C.E. in 2 verschillende landen of 5 maal een C.A.C.E. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een C.A.P.E. (Certificat d'Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen of 4 maal een C.A.P.E. in 2 verschillende landen of 5 maal een C.A.P.E. in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een C.A.G.C.E. (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een C.A.G.C.E. in 3 verschillende landen of 6 maal een C.A.G.C.E. in 2 verschillende landen of 7 maal een C.A.G.C.E. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een C.A.G.P.E. (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een C.A.G.P.E. in 3 verschillende landen of 6 maal een C.A.G.P.E. in 2 verschillende landen of 7 maal een C.A.G.P.E. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. 4 maal een C.A.C.M. (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen of 5 maal een C.A.C.M. in 2 verschillende landen, of 6 maal een C.A.C.M. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. 4 maal een C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen of 5 maal een C.A.P.M. in 2 verschillende landen, of 6 maal een C.A.P.M. in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa. 

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van 4, resp. 3 of 2 verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn. 

Art. 31
Het aanvragen van kampioenschapcertificaten geschiedt door toezending van kopieën van de voor- en achterzijde van de betreffende oorkonden, aan het stamboeksecretariaat of de stamboekmedewerker belast 
met de kampioensregistratie. Als bewijs van registratie wordt een certificaat verstrekt. Indien gewenst kan na vergoeding een kampioenslint worden toegezonden.

Art. 32
Het stamboeksecretariaat kan inzage vragen van kampioenschapscertificaten uitgegeven door andere verenigingen. 

Art. 33
Wanneer een titel niet is opgenomen in het kampioenschapregister, wordt deze titel niet vermeld op de stambomen / afstammingsbewijzen. 

Geldmiddelen en financiële administratie 

Art. 34
De penningmeester ontvangt de kostenvergoeding van de gebruikers van het stamboek, zoals deze door het bestuur van de NRKV zijn vastgesteld. Aan het einde van het verenigingsjaar wordt rekening en verantwoor- ding afgegeven aan het bestuur en wordt de kascommissie in de gelegenheid gesteld de financiële adminis- tratie te controleren. 

Samenwerking met stamboeken van andere katten-organisaties 

Art. 35
In het belang van het fokken van katten op een zo breed mogelijke basis, worden in het algemeen stam- bomen en andere documenten van andere vakkundig geleide stamboeken erkend. Bij twijfel aan de juistheid zal de stamboeksecretaris niet direct tot aanvaarding van de gegevens overgaan. Een onderzoek zal tevoren elke twijfel moeten opheffen. De stamboeksecretaris doet dit in overleg met de stamboekcommissie en/of het bestuur. 

Verbodsbepalingen en disciplinaire maatregelen 

Art. 36
Wanneer een gebruiker van het stamboek bij herhaling door slordigheid of onzorgvuldigheid de goede wer- king van het stamboek bemoeilijkt, kan het bestuur op voordracht van de stamboeksecretaris en/of stam- boekcommissie een schorsing van het gebruik van het stamboek voor de betreffende gebruiker uitspreken. Deze schorsing zal de gebruiker per aangetekend schrijven worden medegedeeld. En treedt in werking op de dag van verzending. Tevens wordt de stamboeksecretaris hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

In werking treding 

De datum van de in werking treding van dit reglement is 1 juni 2019. Op deze datum vervalt automatisch het vorige reglement.